Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Werkterreinen binnen Intelligence

Het vakgebied Intelligence is heel breed. Er zijn veel werkterreinen waarop jij aan de slag kunt. Hieronder vind je meer informatie over het werkterrein dat in de vacature van jouw voorkeur vermeld staat.

Lees meer

Met de linkjes hieronder kun je meteen doorklikken naar het onderdeel dat voor jou van toepassing is:

Informatiecoördinatie (opsporing)

De Dienst Regionale Rechercje (DRR) verricht (grootschalige) opsporingsonderzoeken op het gebied van onder andere ondermijning, criminele samenwerkingsverbanden, fraude, zeden en milieu. Onderzoeken die steeds vaker cyber-gerelateerd zijn,  waarin digitale sporen cruciaal zijn en die om realtime actie vragen in de operatie. De informatieproducten moeten hierop toegesneden zijn. Het Informatieknooppunt van de DRR (IK Opsporing) voorziet in nauw contact - gevraagd en ongevraagd - de rechercheteamsvan intelligenceproducten voor de weging, voorbereiding en sturing van de opsporing. IK Opsporing kent de volgende taken:

 • Het verzamelen, veredelen, bewerken en verstrekken van informatie ten behoeve van opsporingsonderzoeken. Producten die hieruit voortkomen zijn losse bevindingen uit zoekslagen, persoonsdossiers en verwerkingen van veredelde informatie in Summ-IT.
 • Het uitvoeren van informatiecoördinatie en deelname in TGO's en vanuit het Intelligence specialisme een bijdrage leveren bij DELTA's.
 • Het verrichten van OSINT-onderzoek.
 • Als DRIO-aanspreekpunt en sparringpartner fungeren voor de Dienst Regionale Recherche en de lokale Districtsrecherche.
 • Verbanden leggen tussen informatie uit politiesystemen, bewijslast en openbare bronnen.
 • Analyseren en duiden van informatie ten behoeve van diverse opsporingsonderzoeken.

Informatiecoördinatie (lokaal)

Voor het vakgebied lokaal van de DRIO ben jij het aanspreekpunt voor lokale partners om de veiligheidsvraagstukken van een basisteam te vertalen naar concrete intelligencebehoefte. Je brengt in kaart wat er speelt binnen het geografische gebied en weet wat de DRIO vervolgens te bieden heeft. Belangrijk is het kennen en gekend worden, zowel binnen het geografische gebied als binnen de DRIO. Je wordt dan ook gezien als een spin in het web van de intelligenceorganisatie en je bent het visitekaartje van de DRIO.

Je verdiept je in de uitdagingen en behoeften van de partners en weet deze te verbinden aan de processen, kennis en kunde van de DRIO. Je bent het boegbeeld van de DRIO voor alle belanghebbende partners. Je bent geregeld fysiek aanwezig om intelligence te brengen en informatie te halen. Je bent een welkome adviseur die gevraagd en ongevraagd intelligence advies geeft over veiligheids- en criminaliteitsvraagstukken. De senior intelligence die zich bezig houdt met het vakgebied lokaal doet dit op een overtuigende manier, zodat het in de praktijk gebruikt kan worden in de operatiën. Samen met je partners prioriteer en kies je welke veiligheidsvraagstukken er aangepakt worden. Indien nodig participeer je in een (districtelijke) projectmatige aanpak. Je werkt veelvuldig samen met de liaison (operationeel specialist B), de districtsanalist en met de operationeel specialist A ondermijning.

Informatiecoördonatie (thematisch / onderwerpen

De Afdeling Informatiecoördinatie (vakgebied thematisch) is ingericht voor vragen die niet realtime beantwoord hoeven te worden en bestaat uit een Front- en een Backoffice. Deze afdeling is het centrale informatiepunt voor de eenheid en externe partners en hier wordt informatiecoördinatie uitgevoerd op thema’s uit de nationale en regionale intelligence agenda. Voor deze vacatureronde zoeken we collega’s die zich gaan richten op (specifiek) de volgende onderwerpen: excessief geweld, (contra)-terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER), ondermijning-FinEc en cybercrime. Binnen deze thema’s worden dagelijks signalen verzameld, informatie veredeld en voorzien van duiding en worden trends en ontwikkelingen in kaart gebracht.

Hieronder staan deze onderwerpen nader uitgewerkt.

Excessief geweld

Het thema ‘excessief geweld’ draait in de kern om het verminderen en/of voorkomen van het geweld dat criminelen inzetten om van de gevolgen die dit met zich meebrengt te profiteren (o.a. macht/financieel gewin/vermindering in concurrentie). Het thema is onderverdeeld in twee sub thema’s:

 1. Bewaken en beveiligen. Een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid van personen die zijn opgenomen in het stelsel ‘bewaken en beveiligen’ door het inzetten van intelligence. Duidingen die hieruit voortkomen dragen bij aan het kunnen inzetten van de (juiste) veiligheidsmaatregelen door bijvoorbeeld maatregelenadviseurs. Dit alles in samenwerking met partners (RCCB of IK DBB).
 2. Excessief geweld. Een actuele en interventiegerichte intelligencepositie opbouwen waardoor (interventie)partners handvatten en richting krijgen in de aanpak van csv’s/criminelen welke excessief geweld inzetten.

(Contra-)terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER)

Binnen dit thema wordt informatiecoördinatie uitgevoerd op onderwerpen als radicalisering, jihadisme, links- en rechtsextremisme en andere vormen van extremisme. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van een concrete vraag of op eigen initiatief. 

Vanuit de rol van informatiecoördinatie, ben je verantwoordelijk voor het inbrengen van (verdiepende) kennis en coördinatie van werkzaamheden op dit thema. Je coördineert gelijktijdig verschillende dossiers in verschillende zaken. Je voert zelf intelligencewerkzaamheden uit en stelt prioriteiten, je zorgt voor een werkbare verdeling en hebt een coachende rol richting collega's. Daarbij lever je een bijdrage aan het identificeren van (online) dreigingen, trends en risico's van de CTER- thema's.

Je raadpleegt (politie)systemen en openbare bronnen, zoals social media. Je weet informatie te verzamelen, veilig te stellen, te duiden en te formuleren in kwalitatief hoogwaardige rapportages. Waarbij jouw bijdrage de operatie kan versterken. Voor de informatievergaring gebruik je diverse beschikbare zoekapplicaties en tools. Je bent niet alleen in staat om gevraagd en ongevraagd complexe zoekslagen te maken maar ook om via je in- en externe partners informatie te verkrijgen en te delen, bijvoorbeeld met andere afdelingen binnen de informatieorganisatie, de AIVD, MIVD, NCTV, het OM, KMar, IND en de douane. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor zowel het regie- en casusoverleg bij het bespreken van subjecten.

Ondermijning

Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om een breed scala aan criminele fenomenen en de ondermijnende werking die daarvan uit gaat op de samenleving. De verwevenheid met de legale wereld heeft vergaande consequenties. De combinatie van omvangrijke criminele vermogens en de toegang tot zware geweldsmiddelen stelt criminele netwerken in staat invloed te verwerven in maatschappelijke sectoren en ongewenste druk uit te oefenen in de samenleving. Dit gaat gepaard met bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur en van overheidsambtenaren. Dit leidt tot aantasting van het rechtsgevoel en van de rechtsstaat en zijn instituties.

Informatiecoördinatie vindt plaats conform het werkingsprincipe: overzicht verkrijgen door het gecoördineerd opbouwen van een informatiepositie op een fenomeen, trend of thema. In de basis wordt er proactief gewerkt vanuit aanwezige informatiebeelden. Het thema positioneert zichzelf  – gericht op de integrale samenwerking - als ‘aanbrenger’ van geduide signalen voor stuurgremia (politioneel en/of integraal).

Ten aanzien van het thema ondermijning ligt de regionale focus op het thema drugs met daarbij de volgende prioriteiten:

 1. De verstoring van de criminele samenwerkingsverbanden (CSV's).
 2. Het inzichtelijk maken en verstoren van drugsgerelateerde financiële stromen.
 3. Verstevigen van de bestuurlijke weerbaarheid.

Financieel-economische criminaliteit (FinEC)

De strategie in de aanpak van criminaliteit vanuit een financieel-economisch perspectief bestaat uit drie hoofdlijnen:

 1. Het vakgebied financieel rechercheren als vaardigheid verder verankeren binnen gekerieke werkprocessen (intelligence wordt hierbinnen specifiek benoemd).
 2. Financieel perspectief en specialisme inbrengen en versterken in de onderwerpen van de Nationale Veiligheidsagenda: Ondermijning, CTER en Cybercrime.
 3. Netwerk- en stakeholdermanagement (intelligence wordt hierbinnen specifiek benoemd. 

De strategie in de aanpak van criminaliteit vanuit een financieel economisch perspectief bestaat uit drie hoofdlijnen:

 1. Het vakgebied financieel rechercheren als vaardigheid verder verankeren binnen generieke werkprocessen (intelligence wordt hierbinnen specifiek benoemd).
 2. Financieel perspectief en specialisme inbrengen en versterken in de onderwerpen van de Nationale  Veiligheidsagenda: Ondermijning, CTER en Cybercrime.
 3. Netwerk- en stakeholdermanagement (intelligence wordt hierbinnen specifiek benoemd).

Het huidige domein FinEc wordt gedefinieerd aan de hand van vier onderwerpen, te weten: horizontale fraude, witwassen, financieel rechercheren en afpakken. Informatiecoördinatie vindt plaats conform het werkingsprincipe: overzicht verkrijgen door het gecoördineerd opbouwen van een informatiepositie op een fenomeen, trend of thema. In de basis wordt er proactief gewerkt vanuit aanwezige informatiebeelden.

Naast financieel rechercheren wordt er vanuit intelligence eveneens geïnvesteerd in de aanpak van criminele geldstromen. Dit met als doel om financieel economische criminaliteit aan te pakken, waarbij vanuit intelperspectief wordt gestart vanuit het geld.

Cybercrime

De digitalisering van de maatschappij is een feit en er is dan ook een sterke verschuiving te zien van de klassieke vormen van criminaliteit naar gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Als gevolg hiervan is cybercrime één van topprioriteiten van de politie en geplaatst op de Nationale Intelligence Agenda (NIA). Binnen het intelligenceproces wordt data verzameld, veredeld en geanalyseerd met als doel vroegtijdig te anticiperen op (cyber)dreigingen en –aanvallen met onze partners en deze cyberdreigingen te duiden, te voorkomen, te stoppen, dan wel te verstoren alsmede facilitering van de opsporing.

Cyberintelligence richt zich o.a. op het zichtbaar maken van(cyber)criminele samenwerkingsverbanden, in kaart brengen van (nieuwe) verschijningsvormen van cybercrime en monitoren van trends binnen het gehele cyberspectrum die van belang kunnen zijn voor de politie of haar partners. Ook worden motieven, modus operandi en doelwitten van cybercriminelen in kaart gebracht, met als doel de politie op operationeel, tactisch en strategisch niveau in staat stellen om informatie-gestuurd te werken.

Cyberintelligence kijkt voornamelijk naar feiten die geschaard kunnen worden onder de definitie cybercrime (in enge zin), maar ook bepaalde feiten, die onder gedigitaliseerde criminaliteit geschaard kunnen worden, worden gemonitord omdat er in bepaalde verschijningsvormen overlap zit alsmede de ingewikkeldheid van bepaalde verschijningsvormen.