Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Werkterreinen binnen Intelligence

Het vakgebied Intelligence is heel breed. Er zijn veel werkterreinen waarop jij aan de slag kunt. Hieronder vind je meer informatie over het werkterrein dat in de vacature van jouw voorkeur vermeld staat.

Lees meer

Met de linkjes hieronder kun je meteen doorklikken naar het onderdeel dat voor jou van toepassing is:

Informatiecoördinatie vakgebied Opsporing

De Dienst Regionale Recherche (DRR) verricht (grootschalige) opsporingsonderzoeken op het gebied van onder andere ondermijning, criminele samenwerkingsverbanden, fraude, zeden en milieu. Onderzoeken die steeds vaker cyber-gerelateerd zijn,  waarin digitale sporen cruciaal zijn en die om realtime actie vragen in de operatie. De informatieproducten moeten hierop toegesneden zijn. Het Informatieknooppunt van de DRR (IK Opsporing) voorziet in nauw contact - gevraagd en ongevraagd - de rechercheteamsvan intelligenceproducten voor de weging, voorbereiding en sturing van de opsporing. IK Opsporing kent de volgende taken:

  • Het verzamelen, veredelen, bewerken en verstrekken van informatie ten behoeve van opsporingsonderzoeken. Producten die hieruit voortkomen zijn losse bevindingen uit zoekslagen, persoonsdossiers en verwerkingen van veredelde informatie in Summ-IT.
  • Het uitvoeren van informatiecoördinatie en deelname in TGO's.

Informatiecoördinatie Lokaal

Voor het vakgebied lokaal van de DRIO ben jij het aanspreekpunt voor lokale partners om de veiligheidsvraagstukken van een basisteam te vertalen naar concrete intelligencebehoefte. Je brengt in kaart wat er speelt binnen het geografische gebied en weet wat de DRIO vervolgens te bieden heeft. Belangrijk is het kennen en gekend worden, zowel binnen het geografische gebied als binnen de DRIO. Je wordt dan ook gezien als een spin in het web van de intelligenceorganisatie en je bent het visitekaartje van de DRIO.

Je verdiept je in de uitdagingen en behoeften van de partners en weet deze te verbinden aan de processen, kennis en kunde van de DRIO. Je bent het boegbeeld van de DRIO voor alle belanghebbende partners. Je bent veelal fysiek aanwezig om intelligence te brengen en informatie te halen. Je bent een welkome adviseur die gevraagd en ongevraagd intelligence advies geeft over veiligheidsvraagstukken. De senior intelligence brengt de informatie op een overtuigende manier, zodat het gebruikt zal worden in de operatie. Samen met je partners prioriteer en kies je welke veiligheidsvraagstukken er aangepakt worden. Indien nodig participeer je in een (districtelijke) projectmatige aanpak. Je werkt veelvuldig samen met de liaison (operationeel specialist B), de districtsanalist en met een thematisch specialist.

Informatiecoördinatie vakgebied Thematisch / onderwerpen

De Afdeling Informatiecoördinatie (vakgebied thematisch) is ingericht voor vragen die niet realtime beantwoord hoeven te worden en bestaat uit een Front- en een Backoffice. Deze afdeling is het centrale informatiepunt voor de eenheid en externe partners en hier wordt informatiecoördinatie uitgevoerd op thema’s uit de nationale en regionale intelligence agenda. Voor deze vacatureronde zoeken we collega’s die zich gaan richten op (specifiek) de volgende onderwerpen: excessief geweld, (contra)-terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER), ondermijning en financieel-economische criminaliteit (FinEC), cybercrime en openbare orde en veiligheid (OOV). Binnen deze thema’s worden dagelijks signalen verzameld, informatie veredeld en voorzien van duiding en worden trends en ontwikkelingen in kaart gebracht.

Hieronder staan deze onderwerpen nader uitgewerkt.

Excessief geweld

Het thema ‘excessief geweld’ draait in de kern om het verminderen en/of voorkomen van het geweld dat criminelen inzetten om van de gevolgen die dit met zich meebrengt te profiteren (o.a. macht/financieel gewin/vermindering in concurrentie). Het thema is onderverdeeld in twee subthema’s:

  1. Bewaken en beveiligen. Een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid van personen die zijn opgenomen in het stelsel ‘bewaken en beveiligen’ door het inzetten van intelligence. Duidingen die hieruit voortkomen dragen bij aan het kunnen inzetten van de (juiste) veiligheidsmaatregelen door bijvoorbeeld maatregelenadviseurs. Dit alles in samenwerking met partners (RCCB of IK DBB).
  2. Excessief geweld. Een actuele en interventiegerichte intelligencepositie opbouwen waardoor (interventie)partners handvatten en richting krijgen in de aanpak van csv’s/criminelen welke excessief geweld inzetten.

(Contra-)terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER)

Binnen dit thema wordt informatiecoördinatie uitgevoerd op onderwerpen als radicalisering, jihadisme, links- en rechtsextremisme en andere vormen van extremisme. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van een concrete vraag of op eigen initiatief. 

Vanuit de rol van informatiecoördinatie, ben je verantwoordelijk voor het inbrengen van (verdiepende) kennis en coördinatie van werkzaamheden op dit thema. Je coördineert gelijktijdig verschillende dossiers in verschillende zaken. Je voert zelf intelligencewerkzaamheden uit en stelt prioriteiten, je zorgt voor een werkbare verdeling en hebt een coachende rol richting collega's. Daarbij lever je een bijdrage aan het identificeren van (online) dreigingen, trends en risico's van de CTER- thema's.

Je raadpleegt (politie)systemen en openbare bronnen, zoals social media. Je weet informatie te verzamelen, veilig te stellen, te duiden en te formuleren in kwalitatief hoogwaardige rapportages. Waarbij jouw bijdrage de operatie kan versterken. Voor de informatievergaring gebruik je diverse beschikbare zoekapplicaties en tools. Je bent niet alleen in staat om gevraagd en ongevraagd complexe zoekslagen te maken maar ook om via je in- en externe partners informatie te verkrijgen en te delen, bijvoorbeeld met andere afdelingen binnen de informatieorganisatie, de AIVD, MIVD, NCTV, het OM, de KMar, de IND en de douane. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor zowel het regie- en casusoverleg bij het bespreken van subjecten.

Ondermijning

Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om een breed scala aan criminele fenomenen en de ondermijnende werking die daarvan uitgaat op de samenleving. De verwevenheid met de legale wereld heeft vergaande consequenties. De combinatie van omvangrijke criminele vermogens en de toegang tot zware geweldsmiddelen stelt criminele netwerken in staat invloed te verwerven in maatschappelijke sectoren en ongewenste druk uit te oefenen in de samenleving. Dit gaat gepaard met bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur en van overheidsambtenaren. Dit leidt tot aantasting van het rechtsgevoel en van de rechtsstaat en zijn instituties.

Informatiecoördinatie vindt plaats conform het werkingsprincipe: overzicht verkrijgen door het gecoördineerd opbouwen van een informatiepositie op een fenomeen, trend of thema. In de basis wordt er proactief gewerkt vanuit aanwezige informatiebeelden. Het thema positioneert zichzelf  – gericht op de integrale samenwerking - als ‘aanbrenger’ van geduide signalen voor stuurgremia (politioneel en/of integraal).

De senior intelligence werkt samen met een operationeel specialist en levert intelligence ten behoeve van de districtelijke ondermijningsteams. Deze samengestelde teams (intelligence, opsporing en handhaving) werken veelal integraal samen met de andere (overheids)partners en worden ingezet op de districtelijke prioriteiten op het gebied van ondermijning.

Financieel-economische criminaliteit (FinEC)

De strategie in de aanpak van criminaliteit vanuit een financieel-economisch perspectief bestaat uit drie hoofdlijnen:

  1. Het vakgebied financieel rechercheren als vaardigheid verder verankeren binnen generieke werkprocessen (intelligence wordt hierbinnen specifiek benoemd).
  2. Financieel perspectief en specialisme inbrengen en versterken in de onderwerpen van de Nationale Veiligheidsagenda: Ondermijning, CTER en Cybercrime.
  3. Netwerk- en stakeholdermanagement (intelligence wordt hierbinnen specifiek benoemd). 

Het huidige domein FinEc wordt gedefinieerd aan de hand van vier onderwerpen, te weten: horizontale fraude, witwassen, financieel rechercheren en afpakken. Informatiecoördinatie vindt plaats conform het werkingsprincipe: overzicht verkrijgen door het gecoördineerd opbouwen van een informatiepositie op een fenomeen, trend of thema. In de basis wordt er proactief gewerkt vanuit aanwezige informatiebeelden.

Naast financieel rechercheren wordt er vanuit intelligence eveneens geïnvesteerd in de aanpak van criminele geldstromen. Dit met als doel om financieel economische criminaliteit aan te pakken, waarbij vanuit intelperspectief wordt gestart vanuit het geld.

Cybercrime

De digitalisering van de maatschappij is een feit en er is dan ook een sterke verschuiving te zien van de klassieke vormen van criminaliteit naar gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Als gevolg hiervan is cybercrime één van topprioriteiten van de politie en geplaatst op de Nationale Intelligence Agenda (NIA). Binnen het intelligenceproces wordt data verzameld, veredeld en geanalyseerd met als doel vroegtijdig te anticiperen op (cyber)dreigingen en –aanvallen met onze partners en deze cyberdreigingen te duiden, te voorkomen, te stoppen, dan wel te verstoren alsmede facilitering van de opsporing.

Cyberintelligence richt zich o.a. op het zichtbaar maken van(cyber)criminele samenwerkingsverbanden, in kaart brengen van (nieuwe) verschijningsvormen van cybercrime en monitoren van trends binnen het gehele cyberspectrum die van belang kunnen zijn voor de politie of haar partners. Ook worden motieven, modus operandi en doelwitten van cybercriminelen in kaart gebracht, met als doel de politie op operationeel, tactisch en strategisch niveau in staat te stellen om informatie-gestuurd te werken.

Cyberintelligence kijkt voornamelijk naar feiten die geschaard kunnen worden onder de definitie cybercrime (in enge zin). Feiten die onder gedigitaliseerde criminaliteit worden geschaard worden gemonitord omdat er in bepaalde verschijningsvormen overlap zit alsmede de ingewikkeldheid van bepaalde verschijningsvormen.

Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

Het thema OOV is niet meer weg te denken binnen de intelligenceorganisatie en de politie. De groeiende maatschappelijke onrust, die soms gepaard gaan met openbare ordeverstoringen, maakt dat gecentraliseerde informatiecoördinatie noodzakelijk is. OOV richt zich dan ook op de actualiteiten in de samenleving die van invloed kunnen zijn op verstoring van de openbare orde of die voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Voorbeelden hiervan zijn: activisme, stikstofproblematiek, klimaat, voetbal en hooliganisme, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) en nationale evenementen.

Het gecoördineerd opbouwen van een informatiepositie en het hebben van een actueel, operationeel en doorlopend beeld is één van de hoofdtaken van het thema OOV. Het verzamelen, veredelen en het goed duiden van de informatie is dan ook van groot belang. De afnemer kan aan de hand van het opgestelde intelligenceproduct de actiegerichte informatie gebruiken om de operationele inzet te bepalen.

Informatiecoördinatie vakgebied Operatie

Vanuit het vakgebied Operatie worden op verschillende manieren de operatiën voorzien van intelligence. Dit gebeurt via het snelle proces van het RTIC en via het langzame proces van de Eye-room. Hieronder staat meer informatie over het RTIC en de Eye-room. 

Real Time Intelligence Center (RTIC)

Als senior intelligence bij het Real Time Intelligence Center voorzie je de politieoperatie 24/7 van actuele, betrouwbare en actiegerichte informatie. Jij behoudt het overzicht en je begeleidt collega’s in het werk. Binnen enkele minuten moet informatie beschikbaar zijn voor de collega’s in de directe politieoperatie buiten.

Op basis van de spoed- nu- en later meldingen die via de meldkamer binnenkomen, houd jij als senior intelligence het overzicht over het werk en de verdeling van de werkdruk tijdens een dienst. Je verricht zaakscoördinatie vanuit een helikopterview en werkt daarnaast als meewerkend voorman/vrouw mee met het team. Je bent het aanspreekpunt voor de officier van dienst informatie en de officier van dienst Operationeel Centrum. Vanuit de meldingen zoek je relevante informatie over personen of situaties. Je schat zelf in welke informatie collega’s op straat kan helpen en weet daarvoor hoofd- van bijzaken te scheiden en te prioriteren. Voor het opzoeken van de informatie maak je gebruik van interne politie-informatiebronnen en open bronnen zoals internet en social media. Je werkt tegelijkertijd in verschillende digitale systemen en in korte tijd weet je informatie te verzamelen, te veredelen en te verstrekken.

Eye-room

De Eye-room is de voordeur van de DR​​IO. Alle intelligencevragen vinden hun weg via de Eye-room naar de rest van de DRIO. De Eye-room koppelt het intelligencevraagstuk aan de juiste professional. Binnen de Eye-room is er kennis van:

  • alle intelligenceproducten​;
  • de intelligenceprocessen en -specialismen;
  • mogelijkheden om collega's, vakspecialisten/of partners te betrekken bij informatievergaring, zoals het OM, reclassering en de DJI.​

Daarnaast maakt de Eye-room adviezen op binnenkomende signalen, zoals MMA-meldingen en is de Eye-room het centrale punt waar alle screening- en poortwachtersverzoeken binnenkomen. De Eye-room is als de cockpit van de DRIO. Vanuit het inzicht dat de Eye-room heeft wordt doorzicht gecreëerd. Hierdoor krijgen de verschillende partners tijdig een seintje bij (spontaan) opkomende fenomenen. Zodoende kan er direct op worden geanticipeerd.