Kom bij de politie Maak er politiewerk van

KORPSCHEF Politie Caribisch Nederland

De minister van Justitie en Veiligheid roept kandidaten op voor de functie van KORPSCHEF Politie Caribisch Nederland. Sinds de inwerkingtreding van het gewijzigde Statuut voor Het Koninkrijk op 10 oktober 2010 zijn de drie voormalige eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba openbare lichamen op grond van de Nederlandse Grondwet. Op grond van de Rijkswet Politie is de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland korpsbeheerder van het politiekorps voor deze drie eilanden: het Korps Politie Caribisch Nederland (hierna KPCN). Het KPCN heeft tot taak de orde, veiligheid en leefbaarheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te bewaken, te handhaven en te bevorderen.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Kralendijk, Bonaire

Organisatieonderdeel:

Nader te bepalen

Vakgebied(en):

Management

Niveau:

WO

Hoewel alle rijksambtenaren van Caribisch Nederland formeel in dienst zijn van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de minister van Justitie en Veiligheid als korpsbeheerder verantwoordelijk voor de sterkte en de kwaliteit van het personeel van het KPCN. Dat omvat mede het aanstellen van het personeel. In die hoedanigheid is de minister er in algemene zin verantwoordelijk voor dat het KPCN voldoende toegerust is om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Daarbij is het uitgangspunt van de Rijkswet Politie dat de politiekorpsen van Aruba, Sint Maarten en van Curaçao belangrijke regionale partners moeten zijn en blijven van het KPCN en dat op terreinen als onderwijs, ICT en uitrusting zoveel mogelijk wordt samengewerkt, waarbij ook de Nederlandse Politie een belangrijke rol speelt. Daarnaast werkt het KPCN nauw samen met andere partners in de veiligheidsketen, waaronder Toezicht en Handhaving, de Koninklijke Marechaussee (hierna KMar), het Recherche Samenwerkingsteam (hierna RST) en de reclassering. 

Inmiddels heeft het KPCN zich ontwikkeld tot een modern politiekorps dat op haar taken is toegerust. Per 12 januari 2023 komt de functie van korpschef KPCN vacant.  

Plaats en speelruimte

Het KPCN staat onder leiding van de korpschef. De korpschef legt verantwoording af aan:
•    de minister van Justitie en Veiligheid inzake korpsbeheerderstaken;
•    de Gezaghebbers van Saba, Sint Eustatius en Bonaire wat betreft handhaving van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening;
•    het Openbaar Ministerie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Hoofdtaken

De korpschef heeft de algehele leiding van KPCN en is eindverantwoordelijk voor alle zaken betreffende het KPCN, waaronder ook de zorg voor het financieel- en personeel beheer en de integrale veiligheidszorg. Bij (dreigende) knelpunten treft hij maatregelen in de sfeer van planning, organisatie of communicatie. 

Samen met de rest van de korpsleiding (plv korpschef/hoofd operatiën en hoofd bedrijfsvoering) geeft de korpschef dagelijks leiding aan het korps. Hij doet dit onder aansturing van het bestuurlijke en strafrechtelijke gezag. Van de korpschef wordt verwacht dat, gegeven de beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen, de kleinschaligheid van het KPCN en de verdeling van de werkzaamheden over de drie eilanden, wordt gestuurd op effectiviteit en creatief om wordt gegaan met schaarse middelen. 

De korpschef vertaalt de beleidsuitgangspunten, zoals vastgelegd in de kaderbrief en de meer-jaren aanschrijving, naar korpsactiviteiten.

Verder draagt de korpschef zorg voor maatregelen in het kader van preventie, handhaving en opsporing van overtredingen en misdrijven. Dit doet hij door, onder andere, initiëring van onderzoekactiviteiten en analyses naar trends en ontwikkelingen in criminele activiteiten en het overleggen met andere korpsen, diensten en partners in de veiligheidszorg over mogelijke samenwerking bij de aanpak van criminaliteit.

De korpschef zorgt voor afstemming met zijn gezagsdragers van beleid- en beheersproducten op de strategie, structuur en processen van de organisatie en de ontwikkeling van instrumenten die leiden tot kwaliteitsverbetering op deze terreinen alsmede op het gebied van de bedrijfsvoering.

De korpschef adviseert de minister van Justitie en Veiligheid onder meer over de bepaling van het politieel beleid alsook trends en ontwikkelingen die kunnen leiden tot wijzigingen in het beleid.

In nauwe verbinding met de ketenpartners in Caribisch Nederland vult de korpschef de leidende rol van KPCN in het veiligheidsdomein op de eilanden in. Het is daarnaast van groot belang dat er optimaal wordt samenwerkt met partners in de regio, evenals met de Nederlandse Politie. Integriteit en professionaliteit zijn daarbij leidend.

Als bruggenbouwer binnen het college van Korpschefs draagt de korpschef KPCN binnen het college bij aan nauwe samenwerking met de korpschefs van St. Maarten, Curaçao en Aruba en geeft daarmee invulling aan afspraken met betrekking tot samenwerking van deze korpsen.

Profiel

Wie ben jij?

Je bent een ervaren, integere, moderne leidinggevende met ervaring in het werken binnen complexe ambtelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen, die zich bewust is van zijn eigen positie hierin. Je bent je bewust van culturele verschillen en in staat daar effectief mee om te gaan. Je bent daarnaast innoverend en vernieuwend. Verder toon je moed en durf je grenzen te stellen.

Je bent in staat om veranderingen in gang te zetten en deze succesvol te begeleiden. De reeds ingezette beweging binnen het korps naar meer integrale ketengerichte samenwerking en ontwikkeling van specialismen wordt door jou voortgezet. 

Je bent benaderbaar en een bruggenbouwer die samenwerkingsgericht en verbindend is, zowel in- als extern.

Je bent bekend met de cultuur en de gebruiken van de drie eilanden en je beschikt over het nodige aanpassingsvermogen aan-, en inlevingsvermogen in verschillende (eilandelijke) culturen. Je realiseert je dat de kleinschaligheid van de gemeenschappen op Bonaire, Sint Eustatius en op Saba sociale beperkingen met zich meebrengt.  

Wat vraagt dit van jou?

•    Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau.
•    Je hebt ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau binnen een politieorganisatie en/of een vergelijkbare organisatie. 
•    Je hebt ervaring met het omgaan met culturele verschillen en je weet in verschillende culturele én bestuurlijke omgevingen resultaat te behalen.
•    Je bent een ervaren integraal manager met oog voor financiële beheerprocessen en het belang van personeelsmanagement.
•    Je hebt kennis van-, en ervaring met het brede werkterrein van politie, met name op het terrein van gebiedsgebonden politiezorg, opsporing, openbare orde problematiek en crisismanagement.
•    Je hebt kennis van-, en ervaring met integrale veiligheidszorg.
•    Je bent vaardig in het toepassen van moderne methoden en technieken van algemeen organisatiemanagement.
•    Je hebt affiniteit met bedrijfsvoeringaspecten.
•    Je hebt goede communicatieve en contactuele vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
•    Je beschikt over zowel actieve als passieve kennis van het Papiamentu, dan wel bent bereid om je deze taal binnen een periode van een jaar na aanstelling eigen te maken.

Het aanbod

Een uitdagend en dynamisch werkveld met een salariëring van maximaal schaal 15 Regeling bezoldiging rijksambtenaren BES, afhankelijk van relevante werkervaring. Het betreft een vaste aanstelling in een 36-urige werkweek.

Solliciteren

Sollicitaties voorzien van een Curriculum Vitae dienen schriftelijk uiterlijk 31 augustus 2022 te worden gericht aan de plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s, mr. M. Commelin, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag en per email aan m.b.haas@minjenv.nl. Voor nadere inlichtingen omtrent de inhoud van de functie kan contact worden opgenomen met dhr. Marco Haas, tel nr. 0615119024.

Een veiligheid- en antecedentenonderzoek niveau A maakt deel uit van de selectieprocedure. 

Een assessment maakt eveneens deel uit van de selectieprocedure.

De selectiegesprekken zullen in oktober plaatsvinden.